VEDTÆGTER FOR VINDEBY MØLLELAUG

 

§1. NAVN OG HJEMSTED

Den selvejende institutions navn er Vindeby Møllelaug, og den hjemsted er Vindeby Sogn i Lolland Kommune.

§2. FORMÅL

Møllelaugets Formål er at istandsætte og bevare Vindeby Mølle i fuld driftsmæssig stand som et historisk mindesmærke, som en turistmæssig attraktion og som et mål for lokalhistorisk undervisning.

§3. MEDLEMMER

Som medlemmer kan optages personer, firmaer og selskaber, som er interesseret i Vindeby Mølles bevarelse.
Hvert medlem er forpligtet til årligt at indbetale det på generalforsamlingen fastsatte kontingent. Medlemmerne har ingen andel i Møllelaugets formue eller overskud, ligesom de ikke hæfter for Møllelaugets gæld eller underskud.

§4. GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen er Møllelauges øverste myndighed. Til generalforsamlingen har samtlige medlemmer adgang, og hvert medlem har een stemme. Kollektivt indmeldte foreninger, firmaer og selskaber har ligeledes een stemme. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal og indvarsles ved annoncering i den lokale presse, eller ved direkte henvendelse til alle medlemmer f.eks. ved brev eller e-mail, senest 14 dage inden afholdelsen.
Forslag, der af medlemmerne ønskes forhandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal i bestyrelsen beslutter det, eller når mindst 1/3-del af medlemmerne skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter forslag herom. Der indkaldes som nævnt under ordinær generalforsamling, men med mindst 8 dages varsel og inden 30 dage efter andragendets fremkomst.

§5. DAGSORDEN

På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen mindst omfatte følgende:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formanden aflægger beretning.
  3. Kassereren aflægger beretning og fremlægger revideret regnskab.
  4. Indkomne forslag.
  5. Fastsættelse af kontingent.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter.
  7. Valg af revisorer samt een revisorsuppleant.
  8. Eventuelt.

§6. AFSTEMNING

De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved almindeligt flertal, for så vidt der ikke efter gældende vedtægter (§ 10-11) kræves kvalificeret flertal.

§7. BESTYRELSE

Bestyrelsen består af syv medlemmer, heraf så vidt muligt repræsentanter for alle lokale interesser (bl.a. Beboerforeningen og Lokalhistorisk Arkiv). Familien Gren vil, så længe den har tilknytning til møllen, være berettiget til een bestyrelsesplads. Valg til bestyrelsen gælder for en to-årig periode. På generalforsamlingen er fire bestyrelsesmedlemmer på valg de lige årstal og tre de ulige årstal. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen holder møder, når formanden eller mindst 4 bestyrelsesmedlemmer anser det for påkrævet. Dens beslutninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er til stede. Over det på møderne passerede føres protokol, som forelægges til godkendelse på næste bestyrelsesmøde.

§8. ADMINISTRATION

Bestyrelsen drager omsorg for den løbende istandsættelse, vedligeholdelse og ledelse af Vindeby Mølle. Rådighedsretten til Vindeby Mølle er overdraget til Vindeby Møllelaug for 1 Kr. jvf. tinglyst overenskomst mellem ejer Bjarne Gren og Vindeby Møllelaug 25. februar 2000 (Matr. nr. 33-F, Vindeby By, Vindeby).

Vindeby Møllelaug tegnes af et forretningsudvalg, bestående af bestyrelsens formand, næstformand og kassereren samt repræsentanten for familien Gren.

De til møllelaugets tilhørende midler skal indsættes på bank- eller sparekassebog, lydende på Møllelaugets navn.

§9. REGNSKAB

Møllelaugets regnskab følger kalenderåret.

§10. VEDTÆGTSÆNDRINGER

Til vedtagelse af ændringer kræves, at mindst 2/3-del af de på generalforsamlingen afgivne stemmer går ind herfor, samt at mindst 10% af medlemmerne er mødt på generalforsamlingen.

Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling 3 uger senere, som så er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.

§11. MØLLELAUGETS OPHØR

Bestemmelse om Vindeby Møllelaugs opløsning kan kun træffes efter samme regler, som er gældende for vedtægtsændringer.

Ved Vindeby Møllelaugs ophør overgår Møllelaugets ejendele til Lollands Kommune eller Region Sjælland, såfremt disse myndigheder vil overtage Vindeby Møllelaugs forpligtelser. I modsat fald bestemmer ministeren for kulturelle anliggender, hvorledes der skal forholdes med Møllelauges ejendele, jævnfør lov nr. 291 af 6/6 1984 §16.

 

Således forelagt for og vedtaget på Vindeby Møllelaugs stiftende generalforsamling den 19. november 1986 i Vindeby Medborgerhus.

 


 

Ændringer vedtaget på Vindeby Mølles generalforsamling den 24. marts 2000 og 16. marts 2001.

2007 er §11 tilrettet de faktiske forhold, efter kommunesammenlægninger 1/1 2007.

På generalforsamlingen den 6. marts 2020 er flg. ændret:
§ 4 - Mulighed for at indvarsle til generalforsamlingen via brev, eller e-mail.
§ 5 - Punkt 8 i dagsordenen, valg til Vindeby Mølles Venner, udgår, da denne forening er nedlagt. I stedet bliver dette punkt til eventuelt.
§ 11 - I afsnit 2 ændres fra, overtage Vindeby Mølles drift til, overtage Vindeby Møllelaugs forpligtelser.